Glass
Glass Vase

Glass Vase

(12x24 CM)
New
Vase Big

Vase Big

(15x16 CM)
New
Vase Medium

Vase Medium

(12x13 CM)
New
Vase Small

Vase Small

(9x16 CM)
New
Vase X Small

Vase X Small

(7x15 CM)
New
Drinking Glass

Drinking Glass

(8.50x6.00 CM)
Hurricane Bottle

Hurricane Bottle

(26.00x13.00 CM)
Tealight Small

Tealight Small

(6.00x6.00 CM)
Drinking Glass

Drinking Glass

(8.50x9.00 CM)
U Chimny

U Chimny

(10.00x15.00 CM)
Tealight Big

Tealight Big

(6.50x9.50 CM)
U Chimny

U Chimny

(15.00x22.00 CM)
Drinking Glass

Drinking Glass

(9.00x12.00 CM)
Utensil Straight Jar

Utensil Straight Jar

(15.00x18.00 CM)
Drinking Glass

Drinking Glass

(6.00x11.00 CM)
U Chimny

U Chimny

(15.00x30.00 CM)
Smoothie Glass

Smoothie Glass

(3.50x10.00 CM)
Xl Chimny Small

Xl Chimny Small

(23.00x28.00 CM)
Cylinder Jar

Cylinder Jar

(19.00x26.00 CM)
Xl Chimny Large

Xl Chimny Large

(26.00x37.00 CM)
Cap Chimny

Cap Chimny

(13.50x30.00 CM)
Cap Chimny

Cap Chimny

(15.00x40.00 CM)
C Chimny Small

C Chimny Small

(21.00x36.00 CM)
Square Lantern Small

Square Lantern Small

(20.00 CM)
Square Lantern Large

Square Lantern Large

(30.00 CM)